Atsakomybė už KET pažeidimus

grįžti atgal

 414 straipsnis. Neeksploatuojamų ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose
1. Neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose
užtraukia įspėjimą transporto priemonių savininkams (valdytojams).
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XIV-266, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08868

415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas
Pakeistas straipsnio pavadinimas:
Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas
užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

2. Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba dėl kurių nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, arba kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme sustabdytas, nes transporto priemonės savininkas ir valdytojas išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo) arba mirę, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina,
užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803
Nr. XIII-1541, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16599
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

3. Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo),
užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
4. Transporto priemonių su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, taip pat transporto priemonių, kurios nepriskirtos specialiosioms transporto priemonėms, tačiau yra su specialiaisiais šviesos ir (arba) garso signalais ir (arba) pažymėtos taip pat ar panašiai, kaip žymimos specialiosios transporto priemonės, vairavimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

5. Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.
6. Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis,
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų.
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

8. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki trijų mėnesių. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 7 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki trijų mėnesių.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

9. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti greitį matuoti trukdančių priemonių ir daiktų konfiskavimą.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

416 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas
1. Nustatyto greičio viršijimas iki dešimt kilometrų per valandą
užtraukia įspėjimą vairuotojams.
2. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt kilometrų per valandą
užtraukia baudą vairuotojams nuo dvylikos iki trisdešimt eurų.
3. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip dvidešimt, bet ne daugiau kaip trisdešimt kilometrų per valandą
užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.
4. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip trisdešimt, bet ne daugiau kaip keturiasdešimt kilometrų per valandą
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
5. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip keturiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų per valandą
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
6. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų per valandą
užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.
7. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki šešių mėnesių, o pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų ir šešių mėnesių.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1054, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09430
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

417 straipsnis. Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas
1. Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.
2. Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.
21. Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose
užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XIV-1567, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25033

3. Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas
užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-640, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15486

4. Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles,
užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
5. Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
6. Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui
užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
7. Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius,
užtraukia baudą vairuotojams nuo dešimt iki dvylikos eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

8. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki trijų mėnesių. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo dviejų iki keturių mėnesių.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-640, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15486
Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

418 straipsnis. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas
1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

419 straipsnis. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas
1. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

420 straipsnis. Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas
1. Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
2. Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų,
užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.
3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,
užtraukia baudą vairuotojams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
5. Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
6. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki dvejų metų. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų šešių mėnesių. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki trejų metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki dvejų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki ketverių metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų.
7. Už šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

421 straipsnis. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas
1. Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt eurų.
2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dviejų iki šešių mėnesių.

422 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai
1. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui
užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Lengvųjų automobilių, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą, taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai,
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-469, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15848

3. Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo
užtraukia baudą vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

4. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės),
užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų trisdešimt iki trijų šimtų eurų.
5. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo
užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

6. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienuolikos mėnesių iki vienų metų vieno mėnesio arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-2027, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05404

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

423 straipsnis. Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas
1. Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą),
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
2. Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
3. Neblaivių (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą),
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343
Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

4. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo devynių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienų iki dvejų metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki dvejų metų. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki ketverių metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-2027, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05404
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

5. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

424 straipsnis. Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti, vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojui taikomų apribojimų ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui
1. Transporto priemonių vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojo pažymėjime nurodytų vairuotojui taikomų apribojimų (išskyrus leidimo vairuoti tam tikros rūšies transporto priemones apribojimus) ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui
užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
2. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones,
užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
3. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
4. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai,
užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.
5. Šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti pakartotinai arba asmens, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 423 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą arba kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda kaip neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones asmeniui už šio kodekso 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 423 straipsnio 2 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 5 dalyse, 427 straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.
6. Šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
7. Už šio straipsnio 3 ar 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
8. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

425 straipsnis. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairavimas verčiantis komerciniu krovinių arba keleivių vežimu, jeigu vairuotojo pažymėjime neįrašytas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), arba neturint vairuotojo kvalifikacijos kortelės arba vairuotojo liudijimo
1. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairavimas verčiantis komerciniu krovinių arba keleivių vežimu, jeigu vairuotojo pažymėjime neįrašytas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), arba neturint vairuotojo kvalifikacijos kortelės arba vairuotojo liudijimo, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis,
užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XIV-918, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01360

426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos
1. Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,
užtraukia baudą vairuotojams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

2. Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

3. Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
4. Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803
Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284
Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

5. Nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę
užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-3442, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24621

6. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, muitinės, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, valstybinių miškų apsaugos pareigūnas arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų). Patrulis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, valstybinių miškų apsaugos pareigūnų arba muitinės pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803
Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284
Nr. XIII-3442, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24621
Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

7. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo trejų iki penkerių metų. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus vairuotojams gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienų iki trejų metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki trejų metų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

8. Už šio straipsnio 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

427 straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai
1. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 4, 5 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 6 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę,
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.
2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo ketverių iki septynerių metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki šešerių metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų.
3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

428 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas
1. Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas
užtraukia baudą nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti),
užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas,
užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki šešiasdešimt eurų.
4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata,
užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
5. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius,
užtraukia baudą nuo dešimt iki dvylikos eurų.
7. Dviračių, motorinių dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys,
užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

8. Dviračių, motorinių dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 1,51 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

429 straipsnis. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles
Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti,

užtraukia baudą už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

430 straipsnis. Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims

užtraukia baudą už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

431 straipsnis. Transporto priemonių savininkams (valdytojams) nustatytų reikalavimų nevykdymas
1. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą,
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
3. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nurodyti pareigūnui duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, nevykdymas, kai vairuojant transporto priemonę padaryti šio kodekso 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai,
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
5. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją, nevykdymas
užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų ir įmonių, įstaigų, organizacijų ar jų filialų vadovams – nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

432 straipsnis. Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
1. Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
užtraukia baudą vairuotojams ir (ar) keleiviams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki dviejų mėnesių.

433 straipsnis. Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas
Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

434 straipsnis. Draudžiamų vežti medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas
1. Draudžiamų vežti medžiagų arba daiktų vežimo geležinkelių transportu taisyklių pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimt iki dvylikos eurų.
2. Draudžiamų vežti medžiagų arba daiktų vežimas autobusu ar troleibusu, draudžiamų saugoti medžiagų ar daiktų atidavimas saugoti į autobusų stoties bagažinę
užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.
3. Draudžiamų vežti medžiagų arba daiktų vežimo jūrų ir vidaus vandenų transportu taisyklių pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.
4. Draudžiamų vežti medžiagų ar daiktų, už kurių vežimo taisyklių pažeidimą šiame straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė, sąrašai nustatomi atitinkamų rūšių transporte galiojančiose vežimo taisyklėse.

435 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo įmonėje, įmonių veiklos ataskaitų ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius ataskaitų pateikimo reikalavimų pažeidimas, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių ar geležinkelio keliais
1. Įmonių veiklos ataskaitų ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius ataskaitų nepateikimas arba neteisingų ataskaitos duomenų pateikimas
užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto nepaskyrimas įmonėje, nepranešimas nustatyta tvarka apie pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimą
užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

436 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas
1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,
užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo dešimt iki trisdešimt eurų.
2. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,
užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba vairuotojams nuo dešimt iki trisdešimt eurų.
3. Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę
užtraukia baudą pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba krovėjams nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.
4. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų,
užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba vairuotojams nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.
5. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas),
užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.
6. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti,
užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų arba vairuotojams ar kitiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
7. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų,
užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.
8. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų
užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, arba krovėjams, arba krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų arba vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų.
9. Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas
užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių ?


Pasitikrinkite savo KET žinias prieš teorinį VĮ Regitra egzaminą spresdami naujausius KET testus internetu.
Plačiau apie KET testus internetu